РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ. Монографія

УДК 355.415.61:616.7 (477.74)
Авторський колектив: д.мед.н., проф. Бабов К. Д., д.держ.упр., проф.
Безверхнюк Т.М., д.мед.н., проф. Бабова І. К., д.мед.н., доц. Плакіда О.Л.,
д.мед.н. Заболотна І. Б., к.мед.н., доц. Балашова І. В., к.мед.н. Футрук О. В.
Рецензенти:
Сокрут В. М., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабі-
літаційної та спортивної медицини Донецького національного медичного
університету, клінічна база кафедри – Кіровоградський обласний госпі-
таль ветеранів
Маколінець В. І., доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар
України, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка
НАМН України»

Рекомендовано до друку Вченою радою
ДУ «Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

(протокол № 11 від 6 грудня 2022 року).
Р31
Реабілітація військовослужбовців в умовах санаторно-курортних
та реабілітаційних закладів: монографія / за заг. ред. Бабова К.Д. –
Одеса: «Поліграф», 2023. – 80 с.
ISBN 978-966-2326-80-2

Монографія розкриває питання реабілітації військовослужбовців з травмами
опорно-рухового апарату, черепно-мозковою травмою, посттравматичним стресовим
розладом в умовах санаторно-курортних та реабілітаційних закладів у періоді після-
гострої та довготривалої реабілітації.
Матеріал, викладений у монографії, буде корисним для лікарів реабілітаційних
і санаторно-курортних закладів ортопедо-травматологічного та неврологічного про-
філю, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, лікувальної фізкультури, фізіо-
терапевтів, ортопедів-травматологів, неврологів, спеціалістів з вищою немедичною
освітою – фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, психотерапії та для широкого
медичного загалу.
ISBN 978-966-2326-80-2 © ДУ «УкрНДІ МР та К МОЗ України», 2023